! Razstava bo zaradi objektivih razlogov odprta le do 21. 10. 2019 !

- VABLJENI K OGLEDU -

4. mednarodni slikarski Ex tempore Bled 2019

Stojimo na robu vrtinca, bolje rečeno, lebdimo nad nečem, kar nam ni poznano, in se nam zdi kot bi se spuščali po nevidni cesti. Počasi drsimo v globino, premikamo se s pomočjo neznane energije, globlje in globlje in potujemo dalje in dalje. Spremljajo nas slike preteklosti in prizori sedanjosti, zeleni travniki, cvetoča jablana, portret ženske, obraz starca, jabolko in hruška na mizi, skrivnostna podoba mladenke, vrbe nad vodo, zvonjenje zvonov v bližnji cerkvi ... Spuščamo se v mavrično sivino, po stopnicah vsakdana, v vrtinec prihodnosti. To je dolga pot na vrtiljaku neskončnosti. Ni težko potovati, saj je to naša pot, pot slehernika. In na koncu črne luknje se blešči svetloba, odpira se nov začetek, zgodi novo rojstvo, jok otroka, ki kliče mamo, droben čiv, čiv, pojoča narava, smrekov gozd, gore v ozadju, stezice, ki prečkajo planine, ples na veselici, rajanje, ustvarjanje svojega kosa kruha, posedanje v senci in iskanje lastnega sedeža na vlaku življenja, v današnjem prostoru in času in v nemirnem pričakovanju na 4. slikarski Ex tempore Bled 2019.

4th international painting Ex tempore Bled 2019

We are standing on the edge of a vortex, we are hovering over something unfamiliar to us and it seems as if we have descended an invisible road. We are slowly sliding into the deep, moving with the help of unknown energy, going deeper and deeper, travelling on and on. We are accompanied by images of the past and scenes of the present, green meadows, a flowering apple tree, a portrait of a woman, the face of an old man, an apple and a pear on a table, a mysterious image of a young woman, willows above the water, the ringing of bells in a nearby church … We are descending into a rainbow greyness, down the stairs of everyday life, into the vortex of the future. It is a long journey on the carousel of infinity. It is not difficult to travel, as this is our path, the path of everyone. And, at the end of the black hole, the light shines and there is a new beginning, a new birth, the crying of a baby calling her mother, a tiny chirping, nature’s song, a spruce forest, mountains in the background, paths crossing mountains, a village dance, revelry, the creation of one’s piece of bread, sitting in the shade and finding one’s own seat on the train of life, in today’s space and time, and in restless anticipation of the 4th Painting Ex tempore Bled 2019.

Informacije

PRIJAVNINA
Prijavnina vključuje sodelovanje na Ex-temporu Bled 2019, obisk Blejskega gradu, predstavitev diplomske in magistrske slikarske naloge Judite Mandelc Kunčič in ogled razstave, 4. 10. 2019 ob 18. uri, voden ogled stalne razstave o Triglavskem narodnem parku 5. 10. 2019 ob 12.30 uri (po predhodni najavi), praktično darilo Trgovine Art Ljubljana in parkiranje na dogovorjenih parkiriščih v času dogodka.


NASLOVI
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 15, 4260 Bled


KONTAKT
extemporebled@gmail.com

Information

REGISTRATION FEE
Entry fee includes participation on Ex-tempore Bled 2019, free entrance to Bled castle and presentation of painting diploma and master thesis by Judita Mandelc Kunčič. Entry fee also includes guided tour to Triglav national park exhibition in the Info center Bled on October 5, 2019 (upon prior announcement), practical gift donated by Trgovina ART Ljubljana and free parking on the defined parking places in Bled.


ADDRESSES
Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Bled Festival hall, Cesta svobode 15, 4260 Bled


CONTACT
extemporebled@gmail.com

PRAVILNIK

1. ORGANIZATOR 4. mednarodnega slikarskega EX TEMPORA BLED 2019 (ETB) je Slikarsko društvo Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled s soorganizatorji Občino Bled, Muzejskim društvom Bled in glasbenikom Gašperjem Primožičem.

2. 4. mednarodni slikarski EX TEMPORE BLED 2019 bo potekal od sobote, 28. septembra 2019 do sobote, 26. oktobra 2019.

3. PRIJAVA IN ŽIGOSANJE SLIKARSKIH PODLAG
• NA BLEDU: Infocenter Triglavska roža, Bled, Ljubljanska cesta 27 in sicer:
v soboto: 28. septembra 2019 od 10. - 15. ure in od ponedeljka, 30. septembra 2019 do četrtka, 3. oktobra 2019 od 15. - 16. ure
• V KOPRU: Trgovina UNIKAT – Pristaniška 3, KOPER,
v soboto, 28.9. 2019 od 9.30 – 13.00 ure
• V LJUBLJANI: Trgovina ART LJUBLJANA – Citypark, Šmartinska 152 G, in sicer:
v nedeljo, 29. septembra 2019 od 9.30 - 14. ure

4. Format slikarske podlage je najmanj 50/50 cm in največ 100/100 cm. Udeleženci lahko žigosajo največ 3 (tri) prazne slikarske podlage.

5. PRIJAVNINA se plača ob žigosanju podlag in znaša 20€.
- ogled Blejskega gradu - predstavitev diplomske in magistrske slikarske naloge Judite Mandelc Kunčič, 4. oktobra 2019 ob 18. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu in ogled razstave v Galeriji STOLP, odprta vsak dan do 31.10. od 9.00 – 18.00
- voden ogled stalne razstave Triglavski narodni park 5.oktobra 2019 (skupinsko po predhodni prijavi)
- praktično darilo Trgovine Art Ljubljana,
- parkiranje na določenih parkiriščih v času dogodka,
- pogostitev ob podelitvi nagrad in odprtju razstave

6. TEME 4. mednarodnega slikarskega EX - TEMPORA BLED 2019
- ČRNA LUKNJA
- JEZERO
- PROSTA TEMA

TEHNIKA in NAČIN UPODABLJANJA: prosta, LIKOVNE PRIPOMOČKE zagotovijo ustvarjalci sami.

7. ODDAJA DEL
Oddaja izgotovljenih likovnih del je v Festivalni dvorani Bled (Cesta svobode 15, Bled) v soboto, 5. oktobra 2019 od 9. do 11. ure. Vsak udeleženec lahko strokovni žiriji v oceno odda za vsako razpisano temo le eno delo pripravljeno za razstavo (z urejenim robom ali uokvirjeno, obvezno z obešalom). Slike, ki ne bodo opremljene za razstavo, ne bodo sprejete v oceno. Na hrbtni strani slike morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek avtorja, poštni naslov avtorja, e-mail ali telefonska številka, tema in naslov likovnega dela, slikarska tehnika. Avtor s tem zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo. V primeru, da avtor želi ponuditi sliko v prodajo, se vpiše tudi podatek o bruto ceni slike in kontaktne podatke za kupca. Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe del zaradi nepredvidljivih vzrokov.

8. STROKOVNA ŽIRIJA
Člani strokovne žirije so umetnostna zgodovinarja ddr. Damir Globočnik in Anamarija Kunstelj in akademski slikar mag. Matjaž Arnol in oblikovalec Huberto Široka.

9. NAGRADE
Strokovna žirija bo izmed oddanih del podelila naslednje nagrade:
• VELIKA NAGRADA BLEDA (Grand prix za 4. Ex tempore Bled, 2019)
• Nagrada za delo mladega ustvarjalca (do 35 let)
• Posebno priznanje žirije
• V kategoriji ČRNA LUKNJA, – 2 nagradi
• V kategoriji JEZERO – 2 nagradi
• Kategorija PROSTA TEMA – 2 nagradi

Odločitev strokovne žirije je dokončna.

• Častno priznanje likovnemu delu po IZBORU OBČINSTVA se podeli avtorju po koncu razstave 4. Ex tempora Bled, ob prevzemu dela po koncu razstave.

10. PODELITEV NAGRAD
Slovesna podelitev nagrad s kulturnim programom bo v soboto, 5. oktobra 2019 ob 19. uri v prostorih Festivalne dvorane, Cesta svobode 15, Bled, kjer bodo oddana dela tudi razstavljena.

11. Nagrajena dela so avtorji dolžni odstopiti organizatorju, da jih preda donatorjem nagrad.

12. Razstava del bo v Festivalni dvorani Bled na ogled od 5.–26. oktobra 2019, vsak dan od 16. do 18. ure oz. po dogovoru.
Razstavljena dela se po zaključku razstave 26. oktobra 2019 predajo ustvarjalcem med 10. in 12. uro v prostorih Festivalne dvorane Bled. Dela, ki takrat ne bodo prevzeta, se podarijo v dobrodelne namene.

13. Če avtor svojega dela ne želi razstaviti, mora to posebej opozoriti ob oddaji dela v oceno strokovni žiriji. Taka dela avtorji prevzamejo 5. oktobra 2019.

14. Udeleženec se strinja s snemanjem in fotografiranjem dogodka in razstavljenih del za potrebe promocije in dokumentacije o dogodku.

15. Vsak udeleženec ob žigosanju in plačilu prijavnine izpolni prijavnico in s podpisom potrdi, da je seznanjen s tem Pravilnikom in da se z njegovo vsebino in navedenimi pogoji strinja.

RULES

1. THE ORGANIZER of 4th International painting EX TEMPORE BLED is Painting association Atelje Bled, Seliška c. 4b, 4260 Bled with Municipality of Bled, Museum association Bled and the musician Gašper Primožič.

2. 4th EX TEMPORE BLED 2019 is going to take place from Saturday, September 28, 2019 to Saturday, October 26, 2019.

3. REGISTRATION AND STAMPING OF PAINTING FOUNDATIONS
• BLED: Info centre Triglavska roža, Ljubljanska cesta 27, BLED
Saturday, September 28, 2019 from 10.00 a.m. to 3.00 p.m. and from Monday, September 30, 2019 - Thursday, October 3, 2019 from 3.00 p.m to 4.00 p.m.
• KOPER: Trgovina UNIKAT – Pristaniška 3, KOPER
on Saturday, September 28, 2019 from 9.30 a.m. to 13 p.m.
• LJUBLJANA: Trgovina ART Ljubljana, BTC, CITY PARK, Šmartinska c 152 G.
on Sunday, September 29, 2019 from 9.30 a.m. to 14 p.m.

4. PRESCRIBED FORMAT OF THE FOUNDATION
min. 50/50cm and max. 100/100cm. The participants of The Ex-tempore may have 3(three) blank foundations stamped.

5. REGISTRATION FEE
Registration fee is 20€ and is paid at the time of the registration and stamping foundations. It includes:
- free entrance to Bled castle and presentation of painting diploma and master thesis by Judita Mandelc Kunčič.
- Entry fee also includes guided tour to Triglav national park exhibition in the Info center Bled on October 5, 2019 (upon prior announcement), - practical gift donated by Trgovina ART Ljubljana
- free parking on the defined parking places in Bled.

6. THEMES OF THE 4th EX - TEMPORE BLED 2019
- THE BLACK HOLE
- LAKE
- FREE THEME

Technique and methods of creation: free. Painting devices ensure the participants by themselves.

7. SUBMISSION OF WORKS
Bled Festival hall, Saturday, October 5 2019 from 9.00 a.m. to 11.00 a.m. Each participant of the ex tempore Bled can only submit 1 (one) artwork for each theme. Each artwork must be fitted and prepared for the exhibition (framed or has hangers). Pictures that are not fit for the exhibition will not be accepted for evaluation. The author of the work must write the following data on the backside of the artwork: theme, title of work, technique, authors’ name, surname, address, e-mail address/telephone number. The organizer guarantees that all the submitted works will be treated according to the applicable standards and does not accept liability for possible damage to the works.

8. THE EXPERT JURY
The members of the expert jury are Mr. dr. Damir Globočnik and Mrs. Anamarija Kunstelj, both art historians, and Mr. mag. Matjaž Arnol, academic painter and designer Huberto Široka.

9. AWARDS
From the submitted artworks the jury will choose the best for following awards:
• Great prize of 4th Ex tempore Bled 2019 (GRAND PRIX BLED)
• Prize for the best young author (up to 35 years)
• Honorary recognition of the jury
• Theme THE BLACK HOLE – 2 prizes
• Theme LAKE – 2 prizes
• Free theme – 2 prizes

The decisions of the jury are final.

• Honorary recognition of the audience voting will be granted to the author upon the end of exhibition of 4th Ex tempore Bled, when taking up the work after the end of the exhibition.

10. THE PRESENTATION OF AWARDS
Award ceremony and opening of the exhibition will take place on Saturday, October 5 2019 at 7.00 p.m. in Bled Festival hall. The exhibition will be on display from October 5, to October 26, at the Bled Festival Hall, every day from 5 p.m. to 7 p.m.

11. The authors are obliged to hand over prizes winning artworks to the Organiser who will deliver them to the award donors.

12. The exhibited artworks will be ready to be taken over on October 26, 2018 from 11.00 a.m. to 3.00 p.m. The artworks that will not be taken over will be donated for charity purposes.

13. If the author does not wish to exhibit his/her artwork, must he/she announce this decision at time of submission to the jury. Such artworks must be taken over by the authors on October 5, 2019.

14. The participants agree with photo shooting and recording of the whole event and artworks regarding promotion and publication of Ex tempore Bled 2019.

15. At the registration and stamping of painting foundations each participant is asked to sign the registration paper and with this signature he/she confirms to accept and agree with its contents, terms and conditions stated.

NAGRADE 2019

VELIKA NAGRADA (GRAND PRIX) BLEDA

2 NAGRADI za delo na temo ČRNA LUNKNJA

2 NAGRADI za delo na JEZERO

2 NAGRADI za delo v kategoriji PROSTA TEMA

NAGRADA ZA MLADEGA USTVARJALCA (do 35 let)

POSEBNO PRIZNANJE ŽIRIJE

Častno priznanje likovnemu delu po IZBORU OBČINSTVA
 

AWARDS 2019

GRAND PRIX BLED

THEME: THE BLACK HOLE – 2 PRIZES

THEME: LAKE - 2 PRIZES

FREE THEME – 2 PRIZES

YOUNG AUTHORS PRIZE (to 35 years)

HONORARY RECOGNITION

HONORARY RECOGNITION OF THE AUDIENCE VOTING